Certifikát AEO (Oprávněný hospodářský subjekt) opravňuje jeho držitele využívat výhody spojené s celním řízením. Ulevuje ve vztahu k fyzickým a dokladovým kontrolám, umožňuje provedení přednostní kontroly prováděné na základě analýzy rizik a umožňuje požádat o provedení kontroly na specifickém místě.

Nad rámec výhod uvedených v legislativě jsou držitelé cerfifikátu AEO oprávněni využívat při celním řízení na celním úřadě přepážku určenou pro odbavení hospodářských subjektů s postavením AEO.

Získáním certifikátu AEO je rovněž zvýšena i prestiž tohoto hospodářského subjektu vůči společnostem ze třetích zemí, neboť na základě bilaterálních smluv mezi třetími zeměmi a EU je možné uznat postavení AEO i ve třetích zemích. Certifikované společnosti tak mohou být v rámci konkurenčního boje považovány za spolehlivé, což může přispět k nalezení nových obchodních partnerů a zvýšení jejich obchodní bilance.