Příjemce zboží (dovozce) se může nechat zastoupit v celním řízení a přenechat tak všechny náležitosti s vyclením (proclením) zásilky na zástupce, celního deklaranta.

Zastupování v celním řízení může být přímé, nebo nepřímé.

Při přímém zastoupení deklarant jedná jménem dovozce a na jeho účet. Adresátem celního rozhodnutí a plátcem celního dluhu je dovozce, který odpovídá za úplnost, pravdivost a včasnost podání celního prohlášení.

Při nepřímém zastupování jedná v celním řízení zástupce za dovozce vlastním jménem a na svůj účet. Adresátem celního rozhodnutí a plátcem celního dluhu se tak stává deklarant, který také zodpovídá za úplnost, pravdivost, a včasnost podání celního prohlášení.

U importních (dovozních) zásilek upřednostňujeme přímé zastoupení a u exportních (vývozních) zásilek mohou být naši zákazníci zastoupeni jak přímo, tak i nepřímo. Záleží na tom, zda se bude vývozní celní prohlášení projednávat ve zjednodušeném postupu či nikoliv.