Kombinovaná nomenklatura (dále jen KN) vychází z HS, navazuje na jeho hierarchii a dále ji doplňuje o dvoumístné číselné označení na 8-místné podpoložky. KN byla zavedena nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23.července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

KN uvedená v příloze I. výše uvedeného nařízení se mění každý rok prováděcím nařízením Komise (EU). Správcem KN je Komise a pracemi souvisejícími s KN je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex. Jelikož KN nemůže pojmout veškeré druhy zboží, vydává Komise rovněž Vysvětlivky ke KN.

Rozsah některých podpoložek KN je dále specifikován doplňkovými poznámkami, které mají rovněž závaznou účinnost.