Nepreferenční původ zboží má veliký význam pro statistiku zahraničního obchodu (Intrastat, Extrastat). Deklarováním země původu v celních prohlášeních má vliv na uplatnění celních sazeb a obchodně-politických opatření. Označení země původu na zboží a v dokumentech je častým požadavkem na ochranu spotřebitele, bezpečnostních předpisů apod.

Nepreferenční pravidla původu najdeme :

  • Celní kodex Unie (nařízení 952/2013)
  • Delegovaný akt (nařízení 2015/2446) – nepreferenční pravidla původu
  • Prováděcí akt (nařízení 2015/2447) – osvědčení o původu pro nepreferenční účely (Certificate of Origin)


Určení nepreferenčního původu zboží

Zboží zcela získané

Zboží zcela získané má původ v zemi, kde bylo získáno (vypěstováno, vytěženo …). Jedná se například o nerostné produkty, rostlinné výrobky, živá zvířata a výrobky z nich, produkty lovu a rybolovu, opotřebené předměty (sběrné suroviny), odpad a šrot z výrobních operací a také vše co je vyrobeno výlučně z těchto surovin.
 

Zboží dostatečně zpracované

U zboží dostatečně zpracovaného je zemí původu země posledního podstatného hospodářsky odůvodněného zpracování v podnicích k tomu vybavených, které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby.

Ke změně původu nestačí tzv. minimální operace ani jejich kombinace. Za minimální operace se považuje výměna obalů, rozdělení nebo spojování zásilek, prosté obalové úpravy, skládání zboží do souprav (sad), připevnění značek, štítků nebo obdobných rozlišovacích znaků na výrobky nebo obaly, třídění, zařazování, sdružování, umývání, krájení a prosté sestavování nebo rozkládání součástí produktů.
 

Prokazování nepreferenčního původu

Většinou nejsou požadovány formální důkazy nepreferenčního původu. Údaje o zemi původu se proto označují v obchodních dokladech textem „Country of origin:...“ nebo se označuje zboží či jeho obaly textem „Made in: ...“. Údaje o nepreferenčním původu uvedené v obchodních dokladech nesmí mít formu prohlášení o preferenčním původu!

Výjimkou je požaduje-li zvláštní předpis dovozní země prokázání deklarovaného původu. K tomuto prokázání se pak použije certifikát o nepreferenčním původu „CERTIFICATE OF ORIGIN“, který při vývozu z ČR potvrzuje Hospodářská komora. Doporučuje se vystavovat tento certifikát jen v odůvodněných případech, např. pokud země určení není členem WTO (World Trade Organization = Světová obchodní organizace) nebo  pokud země určení uplatňuje na dovoz daného zboží mimořádná opatření, která vyžadují prokázání původu.