Zdanitelné plnění je uskutečněno a povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží vzniká

a) Propuštěním zboží do celního režimu:

 • volného oběhu
 • dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla
 • konečné užití
   

b) Nesplněním některé z povinností stanovených v celních přepisech pro:

 • vstup zboží, které není zbožím unie, na území EU
 • dočasné uskladnění
 • tranzit, uskladnění, dočasné použití s úplným osvobozením od dovozního cla, zušlechtění
 • nakládání se zbožím, které není zbožím unie
   

c) Nesplněním podmínky, na jejímž základě může být zboží, které není zbožím Unie, propuštěno do celního režimu, s výjimkou konečného užití

d) Odnětí zboží celnímu dohledu

e) Porušení podmínek stanovených v povolení k použití zvláštního režimu
 

Místo plnění při dovozu zboží

Místem plnění při dovozu zboží je členský stát, ve kterém se na toto zboží přestanou vztahovat příslušná celní opatření, pokud je toto zboží při vstupu na území EU dočasně uskladněno, nebo propuštěno do celního režimu (vnější tranzit, uskladnění v celním skladu nebo svobodném pásmu, dočasné použití s úplným osvobozením od cla nebo aktivní zušlechťovací styk).