Fyzické i právnické osoby, které jsou registrované k DPH a které obchodují se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu.

Intrastat je statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy Evropské unie a zajišťující sběr a zpracování informací o tomto pohybu. Do Intrastatu v České republice se proto vykazují údaje o zboží, které bylo nebo má být odesláno z České republiky do jiného členského státu EU a přestoupilo státní hranici ČR nebo které bylo nebo má být přijato do České republiky z jiného členského státu EU a přestoupilo státní hranici ČR.

Intrastat sleduje také údaje o vybraných a zvláštních druzích a pohybech zboží, i když takové zboží přes hranice členských států EU nepřechází. Jedná se zejména o změny ekonomického vlastnictví letadla nebo lodě (nákup, prodej, pronájem), dodávky zásob pro letadla či lodě, prodej a nákup mořských produktů mimo ČR, dodávky zboží do a ze zařízení na volném moři nebo kosmické lodě.

Do Intrastatu v České republice se vykazují údaje o zboží, které se pohybuje přes státní hranici ČR do jiného členského státu EU, nebo z jiného členského státu EU do ČR.
 

Kdo má povinnost vykazovat údaje do Intrastatu

Povinnost vykazovat údaje do Intrastatu nastává osobě (fyzické i právnické) registrované k DPH v průběhu kalendářního roku od měsíce, ve kterém došlo při odeslání nebo přijetí zboží k dosažení prahu pro vykazování. Takové osoby se označují jako zpravodajské jednotky.

Zpravodajská jednotka si může zvolit svého zástupce (tzv. Třetí strana), který za ní bude vyhotovovat a předávat výkaz (hlášení) pro Intrastat.
 

Práh pro vykazování

Práh pro vykazování v roce 2018 činil 8.000.000,- Kč fakturované hodnoty pro zboží odeslané do ostatních členských států Evropské unie a 8.000.000,- Kč fakturované hodnoty pro zboží přijaté z ostatních členských států Evropské unie. Od 1.1.2019 se výše prahů zvýšila v obou případech na hodnotu 12.000.000,- Kč.

Zpravodajská jednotka si dosažení prahu pro vykazování vypočítává sama od začátku každého kalendářního roku. Dosažení prahu si určí podle celkového součtu fakturované hodnoty, zvlášť za odeslané zboží a zvlášť za přijaté zboží, o kterém by zpravodajská jednotka musela do Intrastatu vykazovat údaje v období od 1. ledna každého roku, anebo od přidělení DIČ k DPH. Pokud by povinnost vykazování již měla, údaje za měsíce předcházející měsíci dosažení prahu se do Intrastatu nevykazují.

Zpravodajská jednotka je povinna se před předáním prvního hlášení do Intrastatu registrovat u svého místně příslušného celního úřadu.

Povinnost vykazovat údaje do Intrastatu končí 31. prosince kalendářního roku, ve kterém zpravodajská jednotka nedosáhla v součtu za celý rok prahu pro vykazování. Povinnost vykazovat údaje do Intrastatu končí také od měsíce následujícího po měsíci zániku subjektu. Zánik zpravodajské jednotky je vázán na zánik DIČ.
 

Způsob vykazování a předávání údajů

Údaje do Intrastatu se vykazují souhrnně za referenční období, kterým je měsíc ve kterém došlo k odeslání nebo přijetí zboží (ve kterém fyzicky přestoupilo státní hranici ČR), nebo to může být i měsíc, ve kterém došlo ke zdanitelnému plnění nebo přiznání k DPH předmětného zboží.

Výkazy pro Intrastat se předávají celnímu úřadu elektronicky a to tak, aby je celní úřad obdržel nejpozději dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po referenčním období.
 

Negativní hlášení

Neuskutečnila-li zpravodajská jednotka v daném referenčním období žádné odeslání nebo přijetí zboží, vykazuje tuto skutečnost do Intrastatu vyhotovením a předáním negativního hlášení. Negativní hlášení se vyhotovuje a předává zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží a předává se ve stejné formě i ve stejných lhůtách jako řádný a běžný výkaz.
 

Jednorázový výkaz

Při jednorázovém přijetí nebo odeslání zboží, v hodnotě dosahující nebo přesahující práh pro vykazování, je možné výkaz pro Intrastat podat jako jednorázový výkaz a v dalších měsících nepředkládat negativní hlášení. Jednorázový výkaz pro Intrastat lze však podat jen za předpokladu, že zpravodajská jednotka nemá povinnost ve stejném směru toku zboží pravidelně vykazovat údaje do Intrastatu a předpokládá, že do konce daného kalendářního roku už žádné další přijetí či odeslání zboží neuskuteční.